Home / Onze school / SKOV

SKOV


Onze school valt net als alle andere scholen in Volendam onder de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Als er in deze website gesproken wordt over het bevoegd gezag, dan bedoelen wij het bestuur van deze stichting.

De stichting is opgericht op 20 feb 1964. Het adres : Postbus 58, 1130 AB Volendam.
De administrateur van de stichting, dhr. J. Tol, is te bereiken op tel: 399290.

Volgens de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit 7 tot 13 personen.
De samenstelling is als volgt geregeld:
•één afgevaardigde van het parochiebestuur ;
•twee afgevaardigden van de gezamenlijke ouderorganisaties van de scholen ;
•twee afgevaardigden van het personeel; één namens het basisonderwijs, één namens het voortgezet onderwijs ;
•de overige leden worden benoemd door de bovengenoemde en zittende leden.

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 4 jaar, maar kunnen worden herbenoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur.
•voorzitter: dhr. F. de Boer
•secretaris: dhr. C. Schilder
•penningmeester: dhr. J. Bond

Op dit moment is er een discussie gaande binnen de SKOV over een nieuw bestuursmodel. Hierbij is er ook sprake van het aanstellen van een bovenschoolsmanager. Er zitten ook nogal wat juridische voetangels aan dit hele gebeuren zodat het nogal wat tijd vergt om e.e.a. te realiseren. Als het goed is worden er in de loop van dit schooljaar definitieve stappen gezet. Wij houden u op de hoogte.

Het adres van de Stichting is:
Postbus 58
1130 AB Volendam
Contact persoon: J. Tol 0299-399290

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)