Home / Onze school / Juffen en meesters

Team Blokwhere

Vincent Tol


directeur |

info@blokwhere.nl


 

Pascal Baarslag


leerkracht groep 1-2A (maandag t/m woensdag) |

pascallebaarslag@blokwhere.nl

Linda Kras-Tol


leerkracht groep 1-2A (woensdag t/m vrijdag) |

Tol2@blokwhere.nl
 

Anne Tol


leerkracht groep 1-2B (maandag t/m woensdag) |

Annetol@blokwhere.nl

Rianne Veerman


leerkracht groep 1-2B (woensdag t/m vrijdag) |

Eline Veerman-van Pooij


leerkracht groep 1-2C (maandag t/m woensdag) |

Elinevanpooy@blokwhere.nl
 

Angela Zwarthoed


leerkracht groep 1-2C (woensdag t/m vrijdag) |


angelazwarthoed@blokwhere.nl

Anja Zwarthoed - Veerman


Leerkracht groep 3 (maandag t/m woensdag) | anjaveerman@blokwhere.nl

Gerda Veerman-Tuijp


leerkracht groep 3 (woensdag t/m vrijdag) |

Tuip@blokwhere.nl

John Molenaar


leerkracht groep 4 |

molenaar@blokwhere.nl
 

Petra Kras


leerkracht groep 5 (maandag t/m woensdag) en intern begeleider |

Kras@blokwhere.nl

Tiny Muhren


leerkracht groep 5 (woensdag t/m vrijdag) |

Muhren@blokwhere.nl

Jack de Boer


leerkracht groep 6 |

deboer@blokwhere.nl
 

Kayleigh Molenaar


leerkracht groep 7 |

kmolenaar@blokwhere.nl

Diane Plat-Zwarthoed


leerkracht groep 8 (maandag t/m woensdag) |

zwarthoed@blokwhere.nl

Alyssa Bond


leerkracht groep 8 (woensdag t/m vrijdag) |

AlyssaBond@blokwhere.nl

Samantha Schilder


RT en vervanging | samanthaschilder@deskov.nl